Data postarii: 23.10.2020 – 12:03

Către,
TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

 INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA
(conform ORDINULUI Ministrului Fondurilor Europene nr. 1.284 din din 8 august 2016)
pentru atribuirea contractului de servicii consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului, pentru proiectul POR 2014 – 2020
’’Modernizare HIDRO TOP CONSTRUCT SRL prin achiziția de echipamente’’

Informatii generale privind solicitantul

Denumire solicitant: HIDRO TOP CONSTRUCT S.R.L.

Sediul social: Sos. Pantelimon nr.326, bloc D2, scara A, etaj 2, ap.7, Bucuresti, Sector 2

Punct de lucru: : Loc Lehliu -Gara, Oras Lehliu Gara, teren arabil extravilan in suprafata de 3000mp, tarlaua 122/4, parcela 1, Judet Calarasi

Adresa investitie: Loc Lehliu -Gara, Oras Lehliu Gara, teren arabil extravilan in suprafata de 3000mp, tarlaua 122/4, parcela 1, Judet Calarasi

Persoana de contact: Enache Elena- Maria

Mijloace de comunicare: telefon: 0751017915  și/sau e-mail: office@hidrotopconstruct.ro

Informatii privind procedura de achizitie:

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

Obiectul: Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului, pentru proiectul POR 2014 – 2020: ’’Modernizare HIDRO TOP CONSTRUCT SRL prin achiziția de echipamente’’

Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, 2 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-IMM Apel 2020).

Contractul de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului vizeaza:

  • Consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, respectiv: 
  1. Elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri în conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent Programului Operațional Regional 2014 – 2020, 2 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, a instrucțiunilor emise de către statul roman, instituțiile europene si de către autoritatea finanțatoare, precum si a cerințelor si înscrisurilor puse la dispoziție de către Solicitant. 
  • Consultanță în domeniul managementului proiectului, respectiv: 
  1. consultanță pentru derularea procedurilor de achiziții conform prevederilor legale;
  2. consultanță pentru realizarea cererilor de plată/ rambursare;
  3. consultanță pentru elaborarea rapoartelor de progres, a notificarilor si/ sau a solicitărilor de acte adiționale la contractul de finantare etc

Locul de prestare a serviciilor: sediul prestatorului, sediul achizitorului si/ sau locul de implementare.

Termen de realizare:

  • Consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri – Cererea de finanțare și planul de afaceri vor fi predate înainte de expirarea termenului până la care pot fi depuse Cererile de finanțare, conform Ghidului Solicitantului.
  • Consultanță în domeniul managementului proiectului – Durata de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.

Tip și durată contract: contract de servicii, durata contractului este de la semnarea acestuia și până în ultima zi de implementare a proiectului, dar nu înainte de data achitării contravalorii serviciilor prestate.

Valoarea estimata a contractului:

Valoarea estimata a contractului de servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului este de 570.000 lei fara TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul  contractului este ferm şi nu poate fi ajustat.

Data limită de depunere a ofertelor:  03.11.2020, ora 17.30

Ofertele se vor depune la punctul de lucru al solicitantului din: Str. Stefan Voda nr.27 A, Sector 5, Bucuresti

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura:

Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in Specificațiile tehnice care însoțesc prezenta invitație de participare

Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura, se pot solicita de la punctul de lucru al solicitantului indicat anterior sau prin e-mail: office@hidrotopconstruct.ro .

Cu stimă,
Administrator
Dragomir Nicolae-Alexandru